Algemene voorwaarden Urbanus & Mickers teamtraining .

 Artikel 1: voorwaarden toepassing

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle zakelijke overeenkomsten tussen Urbanus & Mickers teamtraining en opdrachtgevers over de uitvoer van trainingen, workshops, opleidingen, coachingsgesprekken of andere activiteiten die de vergroting van kennis, inzicht en vaardigheden van mensen tot doel hebben.

1.2 In de hierop volgende tekst draagt de naam “Urbanus & Mickers teamtraining” de volgende betekenis: “Urbanus & Mickers teamtraining en de voor de uitvoer van overeengekomen opdrachten door deze organisatie ingeschakelde derden”.

1.3 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend in goed overleg en wanneer Urbanus & Mickers teamtraining deze afwijkingen nadrukkelijk schriftelijk aan de opdrachtgever heeft bevestigd.

Artikel 2: kwalificaties overeenkomsten

2.1 Er is sprake van een overeenkomst wanneer de opdrachtgever aan Urbanus & Mickers teamtraining een schriftelijke opdracht verstrekt voor het opleiden, trainen of coachen van één of meer deelnemers. Zo’n schriftelijke opdracht kent verschillende verschijningsvormen, waaronder een getekende offerte, een getekend contract, een brief, een e-mail of een ingevuld inschrijvings- of aanmeldingsformulier van Urbanus & Mickers teamtraining. Het is ook mogelijk dat Urbanus & Mickers teamtraining in goed overleg met de opdrachtgever een brief stuurt om een mondelinge opdracht te bevestigen.

Artikel 3: rechten en plichten

3.1 Bij elke overeenkomst tussen Urbanus & Mickers teamtraining en haar opdrachtgevers verplicht Urbanus & Mickers teamtraining zich ertoe de overeengekomen inspanningen te verrichten volgens de hoogste normen van vakmanschap en zorgvuldigheid die de opdrachtgever van Urbanus & Mickers teamtraining kan en mag verwachten op het moment dat de opdracht tot stand komt.

3.2 Met elke overeenkomst tussen Urbanus & Mickers teamtraining en haar opdrachtgevers accepteert Urbanus & Mickers teamtraining een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. Het spreekt daarbij voor zich dat Urbanus & Mickers teamtraining zich als leverancier niettemin tot het uiterste inspant om een resultaat te bereiken dat voor beide partijen bevredigend is.

3.3 Urbanus & Mickers teamtraining heeft het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van een met Urbanus & Mickers teamtraining gesloten overeenkomst. Urbanus & Mickers teamtraining verplicht zich hierbij om deze derden met de hoogst mogelijke zorg te selecteren om een goede kwaliteit van uitvoering te kunnen bereiken.

3.4 Als één van de in een overeenkomst betrokken partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en, na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichtingen niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort schietende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wèl geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

3.5 Als Urbanus & Mickers teamtraining voor het nakomen van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie of medewerking van de opdrachtgever of cursist(en), is Urbanus & Mickers teamtraining van haar verplichtingen gevrijwaard wanneer de opdrachtgever of cursist(en) nalaten om de benodigde informatie of medewerking tijdig en gedegen te verlenen.

3.6 Mindkunde en Coaching is niet geschikt voor psychiatrische problemen zoals schizofrenie, manisch depressiviteit en psychoses. Ook Anorexia, borderline en meervoudige persoonlijkheidsproblemen enz. zijn niet geschikt. Hoe korter de klacht bestaat hoe groter de kans van slagen. Mensen die actief zijn in de arbiedsmarkt hebben een grotere kans van slagen.

3.7 Een deelnemer verplicht zich belangrijke relevante (medische) infomatie/historie te verstrekken. Bij ernstige klachten adviseren we contact met uw huisarts op te nemen.

Artikel 4: doorgang, plaatsing, toelating en vervanging van deelnemers

4.1 Trainingen, workshops, opleidingen, coachingsgesprekken of andere activiteiten die de vergroting van kennis, inzicht en vaardigheden van mensen tot doel hebben gaan alleen door als zich voldoende deelnemers hebben aangemeld. Als er onvoldoende deelnemers zijn, bespreekt Urbanus & Mickers teamtraining mogelijke alternatieven met de opdrachtgever of deelnemer.

4.2 Een deelnemer kan zich in goed overleg met Urbanus & Mickers teamtraining en de organisatie waar deze persoon toe behoort laten vervangen door een andere deelnemer als de wijziging tenminste 48 uur voor aanvang van de eerste trainingsdag schriftelijk (dit mag ook per e-mail!) aan Urbanus & Mickers teamtraining is doorgegeven. Voor vervanging berekent Urbanus & Mickers teamtraining een bedrag van

€ 50,= aan administratiekosten door aan de opdrachtgever. Als het gaat om een programma waarop toelatingseisen van toepassing zijn, vervalt de mogelijkheid tot vervanging, tenzij tijdige toetsing organisatorisch haalbaar is. De kosten voor de toetsing van de vervanger worden doorberekend aan de opdrachtgever.

 Artikel 5: verplaatsing, annulering, ontbinding en opzegging van lopende, open programma’s en trainingen.

5.1 Verplaatsing, annulering, ontbinding en opzegging van een overeenkomst met Urbanus & Mickers teamtraining kan alleen schriftelijk plaats vinden.

5.2 Wanneer een deelnemer zonder tijdige schriftelijke kennisgeving om wat voor reden dan ook niet deelneemt aan een programma op de datum waarop de deelnemer geplaatst is, is er geen sprake van verplaatsing, annulering, ontbinding dan wel opzegging en blijven de oorspronkelijke financiële afspraken tussen Urbanus & Mickers teamtraining en haar opdrachtgever ongekort van kracht. Bij Coachgesprekken geld dat je tot 48 uur van te voren kosteloos kunt annuleren daarna word 100% in rekening gebracht.

5.3 In het geval van lopende of open trainingsprogramma’s is verplaatsing, annulering, ontbinding en opzegging kosteloos mogelijk tot zes weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst.

5.4 Bij annulering, ontbinding en opzegging binnen vier weken voor aanvang van de eerste cursusdag is de opdrachtgever verplicht 25% van het cursusgeld aan Urbanus & Mickers teamtraining te vergoeden. Bij annulering, ontbinding en opzegging binnen twee weken voor aanvang van de eerste cursusdag is de opdrachtgever verplicht 100% van het cursusgeld aan Urbanus & Mickers teamtraining te vergoeden.

Artikel 6: betalingsvoorwaarden

6.1 Alle door Urbanus & Mickers teamtraining opgegeven prijzen zijn exclusief BTW. Betalingen moeten binnen veertien dagen na factuurdatum verricht zijn (tenzij anders vermeld op het factuur). Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever de wettelijk vastgestelde vertragingsrente verschuldigd en buitengerechtelijke incassokosten tot een beloop van 15% van het niet tijdig betaalde bedrag.

6.2 Binnen bepaalde omstandigheden (waaronder het ontwikkelen van maatwerk, het voorzien van bijzondere faciliteiten en het bedienen van een afwijkende omvang van groepen) kan Urbanus & Mickers teamtraining in overleg met de opdrachtgever voor aanvang van haar werkzaamheden een betalingsvoorschot of daarmee gelijk te stellen zekerheid verlangen. Dit is in de meeste gevallen 70% totaalbedrag voor aanvang, 30% na afronding.

Artikel 7: intellectuele eigendom en auteursrechten

7.1 De bij de voorbespreking, voorbereiding en/of uitvoer door Urbanus & Mickers teamtraining aan de opdrachtgever verstrekte stukken, zijn uitsluitend bestemd om gebruikt te worden bij de uitvoer van de overeengekomen opdracht en mogen niet worden vermenigvuldigd of ter beschikking worden gesteld aan derden.

7.2 Wanneer auteursrechten of rechten van intellectueel eigendom berusten op stukken die gebruikt worden bij de voorbespreking, voorbereiding en/of uitvoer van door Urbanus & Mickers teamtraining aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten, is en blijft Urbanus & Mickers teamtraining voor, tijdens en na de opdracht (behoudens licenties van derden) houder of eigenaar van deze rechten. De opdrachtgever krijgt alleen een niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor zover dat voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

 Artikel 8: aansprakelijkheid

8.1 Urbanus & Mickers teamtraining is alleen aansprakelijk voor aan haar toegerekende directe schade die aantoonbaar het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Urbanus & Mickers teamtraining en haar medewerkers. Urbanus & Mickers teamtraining is zorgvuldig en gebruikt alleen hoogwaardig materiaal om risico te beperken.

8.2 Voor aan haar toegerekende indirecte schade kan Urbanus & Mickers teamtraining in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld. Ook vermeende psychische schade die deelnemers claimen te hebben opgelopen tijdens projecten die Urbanus & Mickers teamtraining verricht heeft, valt onder deze clausule.

8.3 Wanneer Urbanus & Mickers teamtraining is gehouden aan vergoeding van door de opdrachtgever geleden schade, is deze vergoeding beperkt tot maximaal de overeengekomen vergoeding van de opdracht.

8.4 De totale vergoeding van Urbanus & Mickers aan haar opdrachtgevers kan nooit meer bedragen dan € 10.000,=.

8.5 Wanneer lichamelijke beweging of sportieve activiteiten deel uitmaken van projecten die Urbanus & Mickers teamtraining uitvoert bij een opdrachtgever, staat het de deelnemers vrij om wel of niet aan deze activiteiten deel te nemen. In deze gevallen is het aan de deelnemers zelf om te bepalen of deelname voor hen verantwoord en aanvaardbaar is.

Artikel 9: geheimhouding van vertrouwelijke informatie

9.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit herkenbaar voortvloeit uit de aard van de informatie.

9.2 Als de gebruiker op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en als de gebruiker zich niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.